Положення про членство та членські внески в Громадській організації «Україно-Американська асоціація працівників вищої школи»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Правління
Громадської організації
працівників вищої школи»

Від_28 січня_2019 р.,
Протокол №1

 

Положення

 про членство та членські внески в Громадській організації

«Україно-Американська асоціація працівників вищої школи»

Положення про членство та членські внески Громадської організації «Україно-Американська асоціація працівників вищої школи» розроблене на виконання розділу 4. Статуту Громадської організації «Україно-Американська асоціація працівників вищої школи».

Положення про членство та членські внески організації визначає порядок набуття та припинення членства в Організації, права та обов’язки членів, порядок їх обліку в Організації та порядок сплати членських внесків.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в наступному значенні:

Громадська організація – Громадська організація «Україно-Американська асоціація працівників вищої школи».

Заявник – фізична особа, яка бажає вступити до Громадської Організації та подала відповідну заяву у формі, встановленій Правлінням.

Положення – Положення про членство та членські внески Громадській Організації.

Вступний членський внесок – фіксована грошова сума, яка сплачується заявником в порядку, розмірах та строки, визначені даним Положенням.

Щорічний членський внесок – фіксована грошова сума, яка щорічно сплачується членом Громадської Організації в порядку, розмірах та строки, визначені даним Положенням.

Цільовий внесок – фіксована грошова сума, яка сплачується членом Громадської Організації в порядку, розмірах та строки, визначені Правлінням для фінансування її окремих програм,проектів,кампаній,чи окремих заходів.

 Благодійний внесок– внесок понад встановлену суму членських внесків на реалізацію статутної мети та завдань Громадської Організації .

1.ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Членами Громадської організації можуть бути фізичні особи, які поділяють принципи та завдання Громадської організації, визнають та виконують положення  Статуту, відповідають вимогам і прийняті до Громадської організації в порядку, встановленому  Статутом та внутрішніми документами Громадської організації.
 • Членство у Громадській організації є добровільним.
 • Членство в Громадській організації є індивідуальним.
 • Членами Громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, досягай 18 років, підтримують мету і завдання Громадської організації.
 • В члени Громадської організації вступають особи, згідно поданої письмової заяви. Вступ членів до Громадської організації здійснюється за рішенням Правління Громадської організації з наступним інформуванням членів Громадської організації.
 • Засновники, що є учасниками Установчих зборів, набувають членство в Громадській організації після її реєстрації.
 • Рішення про прийом до Громадської організації або про відмову приймається Правлінням у місячний термін з дати подачі заяви за умови подання заявником всіх необхідних відомостей.

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Члени Громадської організації мають рівні права та несуть рівні обов’язки.

Права членів Громадської організації :

 • обирати та бути обраними до органів Громадської організації, її Відокремлених підрозділів;
 • брати участь у роботі Громадської організації;
 • делегувати своїх представників на Загальні збори Громадської організації, у керівні органи, брати участь у розробці рішень та їх реалізації, вносити пропозиції, рекомендації та проекти документів на розгляд органів Громадської організації;
 • користуватися послугами Громадської організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Громадська організація, на умовах, затверджених Правлінням;
 • вільно обговорювати питання роботи Громадської організації та виборних органів, вносити пропозиції по вдосконаленню їх діяльності;
 • вимагати розгляду на засіданнях Правління будь-яких питань, що стосуються діяльності Громадської організації;
 • отримувати інформацію про роботу органів Громадської організації, бути опублікованими у видавництвах Громадської організації;
 • брати участь у заходах, які проводяться Громадською організацією, або організованими з його участю;
 • користуватися підтримкою Громадської організації для вдосконалення, розширення та підвищення ефективності своєї роботи;
 • звертатися за допомогою до Громадської організації та користуватися у встановленому порядку її майном;
 • установлювати і розвивати через Громадську організацію двосторонні та багатосторонні зв’язки з іншими членами Громадської організації;
 • отримувати необхідні інформаційні, методичні та інші матеріали, отримувати практичну допомогу у створенні професійних творчих центрів, майстерень, лабораторій та інше;
 • за власним бажанням вільно вийти зі складу Громадської організації;
 • члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Правління.

 

Члени Громадської організації зобов’язані:

 • дотримуватись Статуту Громадської організації;
 • брати участь у реалізації мети та завдань Громадської організації, впровадженні її програм;
 • розвивати співробітництво громадських об’єднань;
 • виконувати рішення Загальних зборів та Правління Громадської організації;
 • не допускати дій, що дискредитують Громадську організацію;
 • інформувати органи Громадської організації про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Громадської організації, а також про факти порушення цього Статуту;
 • нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Громадської організації.
 1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Прийом у члени Громадської Організації здійснюється на підставі письмової заяви-анкети заявника на ім’я Президента Громадської організації. Форма заяви-анкети наведена у Додатку 1 до цього Положення.
 • До заяви-анкети додається, за бажанням, фотокартка заявника розміром 2,5х3,5 см та  копія квитанції або копія платіжного доручення на перерахування вступного та щорічного членських внесків з відміткою установи банку.
 • У випадку сумніву Громадська організація має право вимагати у заявника копію першої та другої сторінок паспорта.
 • Заява-анкета з доданими документами надсилається рекомендованим листом до Громадської Організації або подається виконавчому секретарю особисто. Для прискорення розгляду заяви заявник може додатково надіслати заповнену заяву-анкету електронною поштою.
 • Усі питання, пов’язані з прийомом до Громадської Організації готуються виконавчим секретарем до розгляду Правлінням та вирішуються Правлінням.
 • Правління ухвалює рішення про прийом або відмову у прийомі до Громадської Організації у місячний термін з дати подання заяви до Організації.
 • Рішення Правління про відмову у прийомі до Громадської Організації має бути мотивованим. Таке рішення може бути оскаржене заявником до Загальних Зборів членів Громадської Організації. Рішення Загальних Зборів членів Організації є остаточним.
 • Протягом трьох робочих днів з дати ухвалення Правлінням рішення про прийом заявника до Громадської Організації виконавча дирекція направляє заявнику:
 • повідомлення про прийом до Громадської Організації;
 • копії Статуту та інших необхідних документів та матеріалів Громадської Організації за рішенням Правління.
 • Після сплати новим членом Організації членських внесків у термін, встановлений Положенням про членські внески, члену Громадської Організації видається членський квиток. Форма членського квитка наведена у Додатку 2 до цього Положення.
 • У випадку втрати членського квитка за письмовою заявою члена Організації видається його дублікат з відміткою “Дублікат”. За видачу дублікату членського квитка член має сплатити збір, розмір якого складає 100 (сто) гривень.

 

4.ОБЛІК ЧЛЕНІВ

 • Облік членів Організації здійснюється виконавчим секретарем.
 • На кожного члена Організації ведеться картка персонального обліку, в тому числі у електронній формі, згідно форми, що наведена у Додатку 3 до цього Положення.

 

5.ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Членство в Громадській організації припиняється у випадках:
 • добровільного припинення членства в Громадській організації відповідно до поданої заяви;
 • виключення з членів Громадської організації;
 • автоматичного припинення членства в Громадської організації у випадках, передбачених Статутом;
 • Добровільне припинення членства в Громадській організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Правління. Рішення Правління у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.
 • Члена Громадської організації може бути виключено з Громадської організації за рішенням Правління за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:
 • виявлення невідповідності вимогам щодо членства;
 • невиконання статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління або порушення правил і норм, зазначених Положенням про членство в Громадській організації, які є обов’язковими для всіх членів Громадської організації;
 • поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Громадської організації.
 • Рішення Правління про виключення з Громадської організації надсилається члену Громадської організації, якого виключено, у письмовій формі. Рішення Правління про виключення може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством України.
 • Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:
 • визнання члена Громадської організації недієздатною особою у встановленому законом порядку;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської організації, який скоїв кримінальний злочин;
 • смерті члена Громадської організації.
 • У разі добровільного припинення членства в Громадській організації, виключення члена з Громадської організації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Громадської організації, поверненню не підлягають.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
 • Всі члени Громадської Організації зобов’язані сплачувати при вступі до Організації вступні членські внески та в подальшому – щорічні членські внески.
 • Внески використовуються на забезпечення статутної діяльності Організації.
 1. РОЗМІР ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
 • Розмір вступного, щорічного та цільового внесків встановлюється рішенням Правління;
 • За рішенням Правління Громадської організації розмір членських внесків може бути змінений.
 • Рішення про зміну розміру членських внесків вступає в силу після затвердження його Правлінням Громадської Організації.
 • Рішення про зміну розміру членських внесків надсилається Правлінням Громадської Організації не пізніше, ніж у триденний строк з дати його прийняття та з відповідним обґрунтуванням.
 1. ПОРЯДОК СПЛАТИ ТА ОБЛІКУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
 • Вступний членський внесок сплачується заявником при поданні заяви-анкети на прийом у члени Громадської Організації.
 • Щорічний та цільовий членські внески сплачується у строки встановленні рішення Правління.
 • В окремих випадках Правління Громадської Організації за заявою її члена може подовжити термін сплати щорічного членського внеску, але не більше ніж на 1 (один) місяць від визначеної цим Положенням дати.
 • Членські внески сплачуться у безготівковій та готівковій формі.
 • В разі сплати членського внеску у безготівковій формі виконавчому секретарю подається копія платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку та зазначенням виду внеску (щорічний членський внесок).
 • Правильність та своєчасність сплати членських внесків контролює виконавчий секретар. В кінці року виконавчий секретар розсилає членам Організації повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків на наступний рік.
 • Правомірність використання коштів, що надійшли до Організації від її членів, не рідше ніж один раз на рік перевіряє Ревізійна комісія. Про результати перевірок Ревізійна комісія щорічно звітує перед Загальними Зборами членів Громадської Організації.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
 • Члени Громадської Організації, які вчасно не сплатили членські внески, вважаються такими, що мають заборгованість по сплаті членських внесків.
 • З моменту виникнення заборгованості і до моменту її погашення член Громадської Організації втрачає:
 • право голосу в усіх органах Громадської Організації;
 • право відвідувати будь-які заходи (конференції, семінари, проекти, в тому числі міжнародні), які проводяться в межах Громадської Організації, а також ті, на які її члени запрошенні як представники.
 • Якщо членські внески не будуть сплачені у строки визначені цим Положенням, то така особа за рішенням Правління може бути виключена з Громадської Організації.
 • Поновлення члена Громадської Організації, якого було виключено через несплату членських внесків, відбувається лише за рішенням Правління простою більшістю голосів.

 

 1. ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ  ТА БЛАГОДІЙНІ.

 

     Цільові внески сплачуються членами – фіксована грошова сума, яка сплачується членами Громадської Організації для фінансування її окремих програм,проектів,кампаній,чи окремих заходів.

 

Цільові внески є обов”язковими для сплати всіма членами у разі схвалення Правлінням Громадської організації;

 • Розмір цільового внеску затверджується Правлінням Громадської організації;
 • Розміри цільових внесків є однаковими для всіх членів Громадської організації.
 • Члени Громадської організації сплачують цільові внески у встановлений Правлінням термін, або укладають з Президентом Громадської організації протокол домовленостей про графік сплати цільового внеску.

 

 

          Благодійний внесок– внесок понад встановлену суму членських внесків на реалізацію   статутної мети та завдань Громадської Організації .

 

При сплаті вступних членських внесків, щорічних членських внесків, благодійних або цільових внесків, члени Громадської Організації мають чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:

 • Вступний членський внесок;
 • Щорічний членський внесок;
 • цільовий внесок на (назва заходу, проекту, програми).
 • благодійний внесок;
 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення затверджується Правлінням Громадської Організації і вступає в сил з дати прийняття рішення.

За рішенням Правління до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

При виході із Громадської Організації сплачені членські внески не повертаються.